Knihy, eBooky, eAudio, CD a DVD v cudzom jazyku.
Napíšte nám čo hľadáte
Eurobooks > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky kníhkupectva Eurobooks

Čl. I Rozsah služieb kníhkupectva Eurobooks

1.1 Kníhkupectvo Eurobooks poskytuje široký výber zahraničných titulov (tlačené knihy, elektronické knihy, odborné časopisy a podobne), audio knihy, DVD a software formou priameho predaja v kníhkupectve, na základe osobných objednávok a prostredníctvom elektronického obchodu. Poskytuje tiež služby zákazníkom formou objednávania vybraných titulov zo zahraničia od vydavateľov alebo od distributérov. V prípade, že je titul nedostupný sprostredkuje Eurobooks objednanie týchto kníh z medzinárodnej siete kníhkupcov ako použitý titul.

Čl. II Ustanovenia o objednávaní kníh

2.1 Ceny zahraničných titulov a ostatných publikácií vrátane diel nahraných na nosičoch sú zmluvné a sú platné výhradne pre nákup v internetovom obchode. Kníhkupectvo Eurobooks pri stanovení ceny vychádza z katalógových cien jednotlivých vydavateľov a z kurzu danej meny v Národnej banke Slovenska v deň dovozu tovaru zo zahraničia. Stáli zákazníci majú právo využívať cenovo zvýhodnené služby poskytované na základe obratu, alebo špeciálnej ponuky.

2.2 Objednávky (ústne, písomné, z ponuky www.eurobooks.sk, alebo prostredníctvom elektronickej pošty) sú záväzné a možno ich zrušiť len po vzájomnej dohode. V prípade, že si zákazník nevyzdvihne objednaný tovar, alebo neprevezme zásielku doručenú na základe jeho objednávky, má právo Eurobooks požadovať náhradu vzniknutej škody. Zakúpený tovar prostredníctvom internetového obchodu www.eurobooks.sk je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru v zmysle zákona 108/200 Z.z., resp. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pri vrátení tovaru musíte doložiť kópiu dokladu o zakúpení - potvrdenie z pošty spolu s faktúrou a uviesť bežný účet v banke na ktorý chcete vrátiť sumu za vrátený tovar. Tovar zaslaný späť na dobierku neakceptujeme. V prípade, že ste si tovar prevzali osobne v predajni, je nutný pokladničný doklad. Tovar nie je možný vrátiť ani vymeniť v prípadoch keď je tovar poškodený, nesie znaky používania, bol objednaný špeciálne na objednávku zákazníka, bol zbavený pôvodného obalu (DVD, CD audio, software na nosičoch atď.). Elektronické knihy nie je možné vrátiť.

2.3 Zákazník je pri objednaní informovaný o cene publikácie v mene platnej v Slovenskej republike (vrátane DPH). Kníhkupectvo si vyhradzuje zmenu katalógových cien iba vtedy, keď sa v období medzi objednávkou a jej realizáciou preukázateľné zmenila zo strany zahraničného dodávateľa. Služby spojené s objednávaním vybraných titulov zo zahraničia sa poskytujú spravidla bez dodatočných platieb za služby. Informácie, ktoré zákazník poskytuje prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

2.4 Ak je konkrétna objednávka spojená s dodatočnými nákladmi (poštovné, bankové služby, zvýšené dopravné náklady a podobne), dohodne sa vopred, alebo priebežne, cena za tieto služby, respektíve zvýšenie ceny publikácie v závislosti od skutočne vynaložených nákladov.

2.5 V prípade objednávky väčšieho množstva literatúry, alebo odborných titulov, ktoré nie sú komerčného charakteru, môže kníhkupectvo požadovať od zákazníka zaplatenie zálohy až do výšky katalógovej ceny. V prípade, že kníhkupectvo nedokáže realizovať objednávku, vráti zálohu zákazníkovi v plnej výške.

2.6 Termíny dodávok objednaných publikácií závisia od dodávateľov. Dostupné tituly vybavujeme do 24 hodín, od domácich dodávateľov sú disponibilné do 5 pracovných dní. V prípade zmluvných európskych dodávateľov je obvyklá doba dodávky 2-3 týždne. Ak ide o tituly, ktoré je nutné objednať v zahraničí a u dodávateľov, s ktorými nemá kníhkupectvo ešte uzatvorený zmluvný vzťah, dodávka sa môže predlžiť. O prípadných zmenách dodacích lehôt sú zákazníci ihneď informovaní.

2.7 Zákazníci platia za dodané knihy v mene platnej v Slovenskej republike buď v hotovosti cez registračnú pokladňu kníhkupectva, platobnou alebo kreditnou kartou cez terminál kníhkupectva, prevodom peňažných prostriedkov a internet bankingom na základe vystavenej faktúry, alebo na dobierku podľa dohody. Na dodaný tovar sa vzťahujú reklamačné podmienky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Čl. III Ustanovenia o používaní elektronických kníh (eBooks) objednávaných online cez www.eurobooks.sk

3.1 Zákazník sa pri nákupe musí zaregistrovať na www.eurobooks.sk. Pri registrácií musí uviesť svoju e-mailovú adresu, kde mu má byť zaslaná URL linka na stiahnutie eBook.

3.2 eBooks sú chránené proti neoprávnenému kopírovaniu a tlačeniu (DRM) a môžu byť využívané v autorizovanom čítacom zariadení (PC, čítačka, mobilný telefón a podobne), ktoré spĺňajú technické požiadavky a majú nainštalovanú a registrovanú verziu programu Adobe Digital Edition ( ADE). ADE je voľne dostupný program na stránke výrobcu.

3.3 eBooks sa môžu kúpiť iba prevodom na účet. URL linka na stiahnutie vám bude zaslaná ihneď po tom, ako prebehne prevod na účet.

3.4 URL linka umožňuje stiahnutie eBook tri rázy bez časového obmedzenia.

Čl. IV Ochrana osobných údajov

4.1. Spoločnosť Eurobooks s.r.o. (ďalej len „Predávajúci") uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.eurobooks.sk tovar (ďalej len „Kupujúci) výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

4.2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.eurobooks.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

4.3. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

4.4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

4.5. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

Čl. V Odstúpenie od zmluvy

5.1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

5.2. Právo na odstúpenie od zmluvy v ostatných prípadoch, ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe (napr. vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy). Poučenie o Vašich právach a povinnostiach v prípade odstúpenia od zmluvy nájdete v samostatnom dokumente.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy náklady na spätné zaslanie tovaru predávajúcemu, hradí kupujúci.

Čl. VI. Riešenie sporov

6.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@eurobooks.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

6.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.8.2014.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Váš účet

Registrovať Prihlásiť

Kniha týždňa

Eurobooks na Facebooku

Facebook
Verified by Visa MasterCard SecureCode