Obchodné podmienky

Obchodné podmienky kníhkupectva Eurobooks www.eurobooks.sk

Čl. I Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Eurobooks s.r.o., so sídlom Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava, IČO: 36657701, DIČ: 2022219925, IČ DPH: Sk2022219925, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 41632/B (ďalej len “Eurobooks”) a zákazníkov (kupujúcich), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy:

 • Predávajúcim je spoločnosť Eurobooks, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod.
 • Predmetom činnosti je nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetového kníhkupectva a je umiestnený na internetovej stránke www.eurobooks.sk.
 • Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 • Dodávateľom sa rozumie súbor vydavateľstiev a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.
 • Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o zákazníkovi (kupujúcom) vrátane osobných údajov. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované na stránke www.eurobooks.sk . Pre uskutočnenie objednávky nie je registrácia povinná.

Čl. II Kúpna zmluva

Zákazníkom internetového kníhkupectva www.eurobooks.sk môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.eurobooks.sk

Zákazníkom (kupujúcim) podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník (kupujúci) v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Potvrdením objednávky predkladá zákazník (kupujúci) poskytovateľovi návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky používateľ tieto VOP poskytovateľa bez výhrad prijíma. Kúpna zmluva nadobúda platnosť potvrdzujúcim e-mailom poskytovateľa odoslaným na adresu zákazníka (kupujúceho) uvedenú v objednávkovom formulári.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať

Čl. III Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník (kupujúci) má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu na základe § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávanom na hmotnom nosiči (napr. e-knihy).

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník (kupujúci) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • j/ predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • i/ predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

Právo na odstúpenie od zmluvy v ostatných prípadoch, je zákazník (kupujúci) povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe (napr. vyplnením formulára odstúpenie od kúpnej zmluvy). Poučenie o právach a povinnostiach zákazník a (kupujúcieho) v prípade odstúpenia od zmluvy sa nachádzajú v samostatnom dokumente.

V prípade odstúpenia od zmluvy náklady na spätné zaslanie tovaru predávajúcemu, hradí zákazník (kupujúci).

Pri súhlase s vrátením tovaru musí zákazník (kupujúci) doložiť kópiu dokladu o zakúpení - potvrdenie z pošty spolu s faktúrou a uviesť bežný účet v banke na ktorý chcete vrátiť sumu za vrátený tovar. Tovar zaslaný späť na dobierku predávajúci neakceptuje. V prípade, že si zákazník (kupujúci) tovar prevzal osobne v predajni, je nutný pokladničný doklad. Tovar nie je možné vrátiť, ani vymeniť v prípadoch keď je tovar poškodený, nesie znaky používania, bol objednaný špeciálne na objednávku zákazník a (kupujúcho) , bol zbavený pôvodného obalu (DVD, CD audio, software na nosičoch atď.). Elektronické knihy nie je možné vrátiť.

Čl. IV Spôsoby platby

Zákazníci (kupujúci) platia za dodané knihy v mene platnej v Slovenskej republike týmito dpôsobmi:

 • dobierkou
 • prostredníctvom elektronického bankovníctva (TatraPay, CardPay, VÚB Platby)
 • PayPal
 • prevodným príkazom
 • hotovosťou alebo platbnou kartou v kníhkupectve pri osobnom odbere

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list Chýbajúci doklad si možno vyžiadať dodatočne na e-mailovej adrese info@eurobooks.sk.

Čl. V Dodanie tovaru

Zákazník (kupujúci) je pri objednaní informovaný o cene publikácie v mene platnej v Slovenskej republike (vrátane DPH). Predávajúci si vyhradzuje zmenu katalógových cien iba vtedy, keď sa v období medzi objednávkou a jej realizáciou preukázateľné zmenila cena zo strany zahraničného dodávateľa. Služby spojené s objednávaním vybraných titulov zo zahraničia sa poskytujú spravidla bez dodatočných platieb za služby. Informácie, ktoré zákazníkovi (kupujúcemu) poskytuje predávajúci prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nemôžu sa ďalej poskytovať tretím osobám ani inak komerčne využívať.

Ak je konkrétna objednávka spojená s dodatočnými nákladmi (poštovné, bankové služby, zvýšené dopravné náklady a podobne), dohodne sa vopred predávajúci s kupujúcim, alebo priebežne, podľa skutočnej ceny za tieto služby, respektíve ak zvýšenie ceny publikácie priamo závisí od skutočne vynaložených nákladov.

Termíny dodania objednaného tovaru závisia od dodávateľov. Tovar dostupný na sklade v predajni Eurobooks sa vybavujú v pracovné dni obvykle do 24 hodín, objednané od domácich dodávateľov sú disponibilné do 5-10 pracovných dní v prípade, že ich má dodávateľ skladom. V prípade zmluvných európskych dodávateľov je obvyklá doba dodávky 2-4 týždne. Dodanie tovaru, ktorý je nutné objednať u dodávateľov, s ktorými nemá kupujúci uzatvorený zmluvný vzťah, sa môže predlžiť. O prípadných zmenách dodacích lehôt sú zákazníci (kupujúci) ihneď informovaní.

Na dodaný tovar sa vzťahujú reklamačné podmienky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Čl. VI Ustanovenia o používaní elektronických kníh (eBooks) objednávaných online cez www.eurobooks.sk

Zákazník (kupujúci) sa pri nákupe musí zaregistrovať na www.eurobooks.sk. Pri registrácií musí uviesť svoju e-mailovú adresu, kde mu má byť zaslaná URL linka na stiahnutie eBooks.

eBooks sú chránené proti neoprávnenému kopírovaniu a tlačeniu (DRM) a môžu byť využívané v autorizovanom čítacom zariadení (PC, čítačka, mobilný telefón a podobne), ktoré spĺňajú technické požiadavky a majú nainštalovanú a registrovanú verziu programu Adobe Digital Edition ( ADE). ADE je voľne dostupný program na stránke výrobcu.

eBooks sa môžu kúpiť iba prevodom na účet. URL linka na stiahnutie sa zasliela zákazníkovi (kupujúcemu) ihneď po tom, ako prebehne prevod na účet.

URL linka umožňuje stiahnutie eBook tri rázy bez časového obmedzenia.

Čl. VII Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov týkajúcich sa objednávok sa deje na základe právneho dôvodu plnenia zmluvy - bližšie informácie obsahujú pravidlá ochrany súkromia.

Čl. VIII. Riešenie sporov

Zákazník (kupujúci) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@eurobooks.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2018.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.